B O Wydawnictwie

ISSN:

   1733-2249

Publisher:

Oddział PAN w Lublinie
 

Redakcja

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa

 

Komitet Naukowy
prof. dr hab. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN,
prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin),
prof. dr hab. Marian Maciejewski (KUL, Lublin),
prof. Dmytro Buczko (Uniwersytet w Tarnopolu, Ukraina),
prof. Pawło Hrycenko (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)

 

Recenzenci
Ołeh Tyszczenko
Sofija Sokołowa

 

Sekretarz redakcji
Mateusz Jastrzębski

 

Opracowanie redakcyjne
Ewa Zawadzka-Mazurek